ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Security Service Department

Service Department for Access Control, Video Surveillance, Intrusion Detection, Visitor Management, etc.

 IT Helpdesk

IT Support

 Fire & Life Safety Service Department

Service Department for Fire Alarms, Intercom, Mass Notification, and other Life Safety Systems.

 General Support

Support for Presales and other general inquiries.